ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport

Székhely: 1185 Budapest, Üllői út 758.


PREAMBULUM

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport (székhely: 1185 Budapest, Üllői út 758.) továbbiakban: DELTA OKM) által folytatott egyéb humán-egészségügyi ellátásra, szakorvosi járóbeteg-ellátásra, valamint az ennek kapcsán létrejött jogügyletekre terjed ki.

Páciens (vagyis a szolgáltatásokat igénybevevő fél) és DELTA OKM között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerződésekre jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Páciens a beleegyező nyilatkozat aláírásával – illetve az online teszt megrendelése során – kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a szerződés megkötése előtt a Páciens jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse.

Az ÁSZF rögzíti a fent említett jogügyletekben érintett felek (a DELTA OKM és a Páciens) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt– ideértve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eatv.),
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.

Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, valamint a DELTA OKM által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok.

A DELTA OKM saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körül írt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Páciensek számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi.

A jelen ÁSZF alanyi hatálya kiterjed a DELTA OKM mindazon ügyfeleire, pácienseire, akik részére a DELTA OKM és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak a DELTA OKM egészségügyi szolgáltatásait nyújtják, vagy azzal egyéb módon kapcsolatba kerülnek.

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a DELTA OKM által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatásokra, illetőleg az ezen szolgáltatások nyújtása kapcsán létrejött jogviszonyokra.

ÁSZF módosítása:

Jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege, valamint annak módosítása – a módosítás hatályba lépése előtt 8 nappal – elérhető a DELTA OKM weboldalán (www.deltamento.hu), valamint a DELTA OKM székhelyén nyomtatott formában.

DELTA OKM jogosult jelen ÁSZF-et a Páciens kifejezett hozzájárulása nélkül egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról DELTA OKM a hatályba lépést megelőzően értesíti, a weboldalon történő közzététellel DELTA OKM nem köteles a Pácienst más módon értesíteni, azonban egyoldalú mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a Pácienst valamely elérhetőségén is értesíti.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A jelen ÁSZF alkalmazójának, vagyis a DELTA OKM adatai és elérhetőségei:

Cégnév: Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport
Székhely (postacím): 1185 Budapest Üllői út 758.
Adószám: 18062180-1-43
E-mail cím: info@deltamento.hu

SZOLGÁLTATÁSOK

DELTA OKM kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel, ideértve a szolgáltatások teljesítésébe bevont szakemberek megfelelő szakmai képesítésének meglétét, valamint a tevékenység folytatásához szükséges felelősségbiztosítás megszakításmentes fenntartását is.

A DELTA OKM által nyújtott szolgáltatások listája jelen ÁSZF 1. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.

A Páciensek tudomásul veszik és előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a DELTA OKM az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésébe saját belátása szerint kiválasztott harmadik személyeket vonjon be, és ezen harmadik személyek szolgáltatásait ún. közvetített szolgáltatásként nyújtsa a Páciensek számára.

A DELTA OKM kifejezetten és kizárólag ún. magán-egészségügyi szolgáltatást nyújt, amelyhez társadalombiztosítási finanszírozás nem kapcsolódik. A DELTA OKM az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) nem szerződéses partnere. Fentiekre tekintettel a Páciensek a DELTA OKM szolgáltatásaival összefüggésben társadalombiztosítási támogatást semmilyen formában és mértékben nem jogosultak igénybe venni.

DELTA OKM a 2. számú mellékletben felsorolt egészségbiztosítási pénztárakkal áll szerződéses kapcsolatban. Amennyiben egészségbiztosítási pénztár által is elfogadott számlára van szüksége, úgy azt kérjük mielőbb, legkésőbb a fizetést megelőzően jelezze, amennyiben fizetést követően jelzi egészségbiztosítási pénztárra kiállított számlára vonatkozó igényét, úgy a számlát nem áll módunkban kiállítani.

Az egészségbiztosítási számla kiállításához szükséges adatok:

 • egészségügyi pénztár megnevezése,
 • beteg neve,
 • egészségpénztári azonosító kód.
 • Szolgáltatás igénybevétele

A DELTA OKM szolgáltatásainak igénybevétele kizárólag előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás útján lehetséges.

Páciens köteles a DELTA OKM által kért teszt megrendelése felületet, beleegyező nyilatkozatot, megfelelően kitölteni és aláírni, amennyiben Páciens ezt megtagadja, úgy DELTA OKM megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását és a rendelkezésre állással felmerült költségeket felszámolni a páciens részére.

Bejelentkezés, időpontfoglalás módja

A DELTA OKM szolgáltatásaira az alábbi módokon lehetséges bejelentkezni:

 • online

 

A foglalás abban az esetben tekinthető véglegesnek, ha a Páciens megkapta a foglalásra vonatkozó visszaigazolásról szóló emailt vagy telefonon értesítést DELTA OKM egyik munkatársától.

DELTA OKM fenntartja magának a jogot, hogy olyan időpontfoglalásokat visszautasítson, amelyek esetén feltételezhető, hogy az adatok valótlanok, vagy hamisak, valamint ha a megadott adatok a szolgáltatás nyújtásához nem elegendőek.

DELTA OKM a felelősségét a törvény által megengedett legszélesebb körben kizárja az online felületének, valamint a google sheet, forms, gmail felületének meghibásodásához, átmeneti működésképtelenségéhez kapcsolódóan.

Az online időpontfoglalást igénybe vevő Páciensek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat – figyelemmel azok egyedi és kivételes jellegére – a DELTA OKM a jelen ÁSZF-ben meghatározott megkötésekkel és feltételekkel biztosítja, ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint vállal felelősséget.

Szolgáltatás lemondása

A Páciensnek az általa lefoglalt időpont díjmentes lemondására 6 órával az adott időpontot megelőzően van lehetősége. 6 órán belüli lemondás esetén a lefoglalt szolgáltatási díjjal megegyező mértékű rendelkezésre állási díjat számolunk fel ügyfelünk részére. Ennek megfizetésére – ha az adott szolgáltatás előzetesen nem került kifizetésre – valamely szolgáltatás következő alkalommal történő igénybevételekor kerül sor. Amennyiben az adott szolgáltatás már kifizetésre került, úgy a 6 órán belüli lemondás esetén a kifizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni, a lefoglalt időpont már nem módosítható.

A Páciensek a fentiekkel összefüggésben tudomásul veszik, hogy a DELTA OKM az általuk lefoglalt időpontokra előre leköti saját kapacitásait, és szakembereinek, Páciensek által lefoglalt időpontokhoz igazítja. A fentiekre tekintettel a DELTA OKM nincs lehetősége arra, hogy a Páciens által lefoglalt, ám 6 órán belül lemondott időpontokra újabb Páciensek foglalásait felvegye. A rendelkezésre állási díj a DELTA OKM oldalán a szakember és egyéb kapacitás rendelkezésre állását tartalmazza.

Az időpont lemondása a lemondás visszaigazolásával válik érvényessé.

Amennyiben a Páciens az időpontot nem mondja le, de nem is jelenik meg a lefoglalt szolgáltatás kezdőidőpontjára, úgy a 6 órán belüli lemondás rendelkezései az irányadóak.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A DELTA OKM egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele valamennyi esetben, kizárólag önkéntes alapon, a Páciens önkéntes elhatározásán alapszik. A Páciens a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek tudomásulvételét a jogviszony létrejöttét megelőzően elé tárt dokumentumok, mint például a Beleegyező nyilatkozat aláírásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével megerősíti. Online megrendelés esetén a Páciens a jelen ÁSZF online úton történő elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével erősíti meg a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását.

A Páciensek kötelesek a jogviszony létrejöttével egyidejűleg, még a szolgáltatások teljesítésének megkezdését megelőzően, minden releváns részletre kiterjedően tájékoztatni a DELTA OKM, illetőleg a DELTA OKM részéről eljáró személyeket (egészségügyi dolgozókat).

Páciens köteles a szolgáltatás igénybevételét megelőzően személyazonosságát személyazonosító okmányokkal igazolni, valamint köteles TAJ kártyáját felmutatni.

A Páciensek kötelesek az általuk lefoglalt időpontban az általuk kiválasztott szolgáltatások igénybevétele céljából, az arra alkalmas higiéniás, fizikai és pszichés állapotban megjelenni és a szolgáltatások igénybevételére jelentkezni. Kötelesek továbbá az általános viselkedési normákat, a DELTA OKM részéről eljáró személyek utasításait, valamint a DELTA OKM által közzétett vagy előre közölt egyéb feltételeket maradéktalanul betartani.

Abban az esetben, ha a Páciens a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a DELTA OKM jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti.

Amennyiben a Páciens fenti kötelezettségeinek elmulasztása okán a szolgáltatások teljesítése lehetetlenné válik, a DELTA OKM jogosult a szolgáltatások kapcsán a felek között létrejött szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Páciens köteles rendelkezésre állási díjat a DELTA OKM részére fizetni jelen ÁSZF 2.5.2 pontjának megfelelően azzal az eltéréssel, hogy a rendelkezésre állási díj azonnal esedékessé válik.

A Páciensek tudomásul veszik, hogy a DELTA OKM – szolgáltatásainak magán-egészségügyi jellegéből fakadóan – ellátási kötelezettség nem terheli. Ennek folytán a DELTA OKM bármikor jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését megtagadni vagy azok folytatását felfüggeszteni.

DÍJSZABÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Páciens tudomásul veszi, hogy a DELTA OKM által nyújtott szolgáltatásokat, mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így az egészségügyi- és kényelmi szolgáltatásokért Páciens a DELTA OKM részére szolgáltatási díjat köteles fizetni.

A DELTA OKM által nyújtott egészségügyi szolgáltatások mindenkor hatályos (aktuális) díjjegyzéke a DELTA OKM hivatalos internetes oldalán, a https://deltamento.hu/címen érhető el.

Egyedi árak esetleges alkalmazása esetén a DELTA OKM munkatársai megfelelő időben, előzetesen tájékoztatják a Pácienseket az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások díjazásáról.

A DELTA OKM által nyújtott egészségügyi szolgáltatások díja a szolgáltatást követően, azonnal esedékes, vagyis azt a Páciensek a szolgáltatás igénybevételét követően a helyszínen, készpénzben vagy banki átutalással kötelesek kiegyenlíteni.

A DELTA OKM fenntartja a jogát az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjának jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor a hatályos díjtáblázat a DELTA OKM hivatalos internetes oldalán (az 4.2. pontban megjelölt címen) közzétételre kerül.

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

DELTA OKM és Páciens között jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő szolgáltatási szerződés jön létre minden olyan esetben, amikor Páciens valamely DELTA OKM által kínált szolgáltatást vesz igénybe.

Az egyes szolgáltatási szerződések határozott időtartamra jönnek létre, a szolgáltatás teljesítéséig.

BETEGJOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A Páciensek az alábbi jogokkal rendelkeznek az egészségügyi ellátások kapcsán:

 • önrendelkezési jog,
 • kapcsolattartási jog,
 • ellátás visszautasításának joga,
 • egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,
 • tájékoztatáshoz való jog,
 • orvosválasztás joga.

A Pácienseket az alábbi kötelezettségek terhelik az egészségügyi ellátások kapcsán:

 • A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.
 • A Páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
 • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
 • tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 • az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 • tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
 • a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 • a gyógyintézet házirendjét betartani,
 • a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
 • jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 • A Páciens köteles a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
 • A Páciens és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.
 • A Páciens és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
 • A betegjogok gyakorlásának módját – e törvény keretei között, ideértve a leletkiadás rendjét is – a szolgáltató működési rendje (gyógyintézet házirendje) szabályozza.
 • A Páciensek jogairól szóló részletes betegtájékoztató, valamint az illetékes betegjogi képviselő elérhetősége elérhető a DELTA OKM weboldalán (www.deltamento.hu), valamint DELTA OKM székhelyén.

PANASZOK KEZELÉSE; JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A DELTA OKM által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat a Páciensek az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosultak bejelenteni.

Az egészségügyi szolgáltatásainkkal kapcsolatosan panaszokat a DELTA OKM kizárólag írásban fogad el.

A Páciens a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a DELTA OKM felé bejelenteni. A panaszok késedelmes bejelentéséből fakadó jogkövetkezményekért a Pácienst terheli a felelősség.

A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére a Páciens, valamint – amennyiben a Páciens az igényérvényesítésben akadályoztatva van – az általa erre írásban (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban) felhatalmazott személy jogosult. Az igényérvényesítésnek feltételét képezi, hogy a Páciens az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokról szóló számlát a DELTA OKM felé bemutassa.

A DELTA OKM munkatársai a Páciens által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ adnak, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszik a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket. A bejelentett panaszokra a DELTA OKM 30 (harminc) napon belül írásban is választ ad, amelyet a Páciens által előre megadott e-mail címre, ennek hiányában pedig a Páciens által megadott postacímre juttat el.

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

Páciens tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen adatainak kezelése, amelyeket DELTA OKM a mindenkori adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezel.

EGYÉB

 • Jelen ÁSZF 2020. április 1. napján lép hatályba.
 • A DELTA OKM fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatályba lépéskor a DELTA OKM hivatalos internetes oldalán (https://deltamento.hu) hirdetményként közzétételre kerül.

Kelt: Budapesten, 2020. április 1. napján