Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”)

2020. május 1.


I. Adatkezelő bemutatása

1. Jelen Tájékoztató célja az alábbi adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezeléssel összefüggő tevékenységének bemutatása:

Név:  DELTA Országos Katasztrófa Mentő-Csoport

Rövidített név: Delta Mentő Csoport

Székhely: 1185 Budapest, Üllői út 758.

Nyilvántartási szám: 01-02-0005884

Adószám: 18062180-1-43

Honlap (továbbiakban: „Honlap”): https://www.deltamento.hu/

E-mail cím: info@deltamento.hu

Telefonszám: 0036 30 013 0515II. Tájékoztatás módja

1. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő távollévők között kötött szerződések szerinti értékesítés, laboratóriumi vizsgálatok, kapcsolódó mintavételi feladatok ellátása, egészségügyi- és kiegészítő szolgáltatások nyújtása (továbbiakban: „Szolgáltatások”) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen Tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, Szolgáltatás vonatkozásában, amelyre az Adatkezelő jelen Tájékoztató alkalmazását írja elő. A Tájékoztató az Adatkezelő által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

 

III. Tájékoztató hatálya, közzététele, módosítása, elfogadása

1. Jelen Tájékoztató a keltezés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

2. Jelen Tájékoztató kiterjed valamennyi olyan személyre, aki az Adatkezelő bármely Szolgáltatását igénybe veszi, illetve az Adatkezelővel bármely más módon a kapcsolatot felveszi és az Adatkezelő részére személyes adatot szolgáltat (továbbiakban: „Érintett”).

3. Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján, valamint az ügyfélforgalom lebonyolítását végző helyiségeiben közzéteszi, illetőleg az Érintettel érintkező valamennyi munkatárstól kérhető a jelen Tájékoztató papír alapú példánya átolvasás végett.

4. Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításokat az Adatkezelő azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a Honlapon közzéteszi. A közzététellel a Tájékoztató módosítása az Érintettek számára megismerhetővé válik, ezáltal pedig a hatályba lépést követően a Tájékoztató velük szemben maradéktalanul, további tájékoztatás nélkül érvényesül.

5. A Tájékoztatót az Érintettek elfogadják, a benne foglaltakat tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

IV. Adatkezelés elvei

1. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli, így többek között, de nem kizárólag:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel (Eüak.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (továbbiakban: „GDPR”);
 • 29-es munkacsoport állásfoglalásai.

2. A Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., az Eüak. és a a GDPR értelmező rendelkezései alapján meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni:

 • személyazonosító adat:
  • Családi és utónév
  • leánykori név
  • anyaja neve
  • Születési ideje, helye
  • neme
  • Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
  • lakhely / tartózkodási hely
  • Telefonszáma
  • E-mail címe
  • Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;

V. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Postacím: DELTA Országos Katasztrófa Mentő-Csoport, 1185 Budapest, Üllői út 758.

E-mail cím: info@deltamento.hu


VI. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, időtartama cél szerinti bontásban.VI.1. Időpont foglalás Honlapon keresztül

Adatkezelés célja: Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előjegyzés céljából történő adatkezelés a Honlapon keresztül.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása a Honlapon a megfelelő rubrika bejelölésével.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról: Adatkezelő a fenti Szolgáltatással összefüggésben az alábbi adatokat kezelheti (opcionális adatkezelés):−Érintett neve;−Érintett telefonszáma;

 • személyazonosító adat:
  • Családi és utónév
  • leánykori név
  • anyaja neve
  • Születési ideje, helye
  • neme
  • Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
  • lakhely / tartózkodási hely
  • Telefonszáma
  • E-mail címe
  • Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;

Adatkezelés időtartama: Eüak. 30§ alapján.

VI.2. Telefonos ügyfélszolgálat

Adatkezelés célja: A telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele során az elhangzott információk rögzítése és tárolása minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi és egészségügyi célok, illetve esetlegesen időpontfoglalás érdekében.

Adatkezelés jogalapja: A telefonhívás folytatása az adatkezelésre vonatkozó felhívást követően.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról: A rögzített telefonbeszélgetésben elhangzott információk, telefonszám (amennyiben nem rejtett a telefonszám)

 • személyazonosító adat:
  • Családi és utónév
  • leánykori név
  • anyaja neve
  • Születési ideje, helye
  • neme
  • Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
  • lakhely / tartózkodási hely
  • Telefonszáma
  • E-mail címe
  • Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;

Adatkezelés időtartama: A telefonhívástól számítottan legfeljebb 30 nap, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

VI.3. Betegszállítással összefüggésben kezelt adatok:


Adatkezelés célja: Betegszállítással összefüggő tevékenység ellátása és dokumentálása

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása a Szolgáltatás megrendelésekor

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról:

 • személyazonosító adat:
  • Családi és utónév
  • leánykori név
  • anyaja neve
  • Születési ideje, helye
  • neme
  • Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
  • lakhely / tartózkodási hely
  • Telefonszáma
  • E-mail címe
  • Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;

Adatkezelés időtartama: Eüak. 30§-alapján.

VI.4. COVID-19 mintavételezés, szűrés, laboratóriumi vizsgálat nyújtása:

Adatkezelés célja: SARS CoV-2 vírus kimutatása helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat keretében és annak dokumentálása

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása a Szolgáltatás megrendelésekor

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról: A rögzített telefonbeszélgetésben elhangzott információk, telefonszám (amennyiben nem rejtett a telefonszám)

 • személyazonosító adat:
  • Családi és utónév
  • leánykori név
  • anyaja neve
  • Születési ideje, helye
  • neme
  • Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
  • lakhely / tartózkodási hely
  • Telefonszáma
  • E-mail címe
  • Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;

Adatkezelés időtartama: Eüak. 30.§-alapján.

VI.5. Adattovábbítás Adatkezelőtől elkülönült személynek egészségügyi hálózaton belül:

1. Gyógykezelés céljából történő adattovábbítás egészségügyi ellátó rendszeren belül az adatkezelés az Eüak 4. § (1) alapján történik.

2. Az egészségbiztosítási szervnek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 81. §-ában meghatározott feladata ellátása érdekében egészségügyi adatok és TAJ-számok az egészségügyi ellátóhálózat és az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és összekapcsolhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben. E körben:

Közfinanszírozás érdekében történő adattovábbítás: Az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében az Adatkezelő, mint közfinanszírozott szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendeletben foglaltak szerint finanszírozási jelentésben a rendeletben meghatározott tartalommal adatokat továbbít a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

Jogviszony ellenőrzés céljából történő adatösszekapcsolás: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 12/B. § rendelkezése alapján jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban. A NEAK online rendszeréből történő jogviszony ellenőrzésre kizárólag a 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet által előírt célból, módon és időben kerülhet sor.

Ellenőrzés céljából történő adattovábbítás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Ellenőrzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály hivatalos megkeresésben igényelt adatok továbbítása. Vonatkozó jogszabályok: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény; a végrehajtásról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendelet; az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg- szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról 9/2012. (II.28.) NEFMI rendelet.

3. Közreműködést kérő egészségügyi szolgáltatókkal történő elszámolás céljából az Adatkezelő, mint közreműködő egészségügyi szolgáltató a közreműködést kérő egészségügyi szolgáltató szerint meghatározott közfinanszírozási jelentésben adatokat továbbít a közreműködést kérő egészségügyi szolgáltató felé.

4. Adattovábbítás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT): Adatkezelő számára előírt kötelezettség: az Eüak 35/N.§: „a jogszabályban meghatározott jelentéstételre vagy adatszolgáltatásra kötelezett csatlakozott adatkezelő vagy az EESZT felhasználó a jelentéstételt vagy adatszolgáltatást az EESZT útján miniszteri rendeletben meghatározottak szerint teljesíti” valamint a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 6.§: „A csatlakozott adatkezelő számára előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése csatlakoztatott informatikai rendszer útján automatizáltan, a működtető által meghatározott módon és struktúrában, az EESZT adott szolgáltatásának igénybevételével történik. Ettől eltérő módon az előírt adatszolgáltatás kizárólag akkor teljesíthető, ha a működtető erre külön engedélyt ad”. Csatlakozott adatkezelő számára előírt kötelezettség 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 20. §, 22.§ (2) bekezdés, 5. melléklete, amely az 1Eüak 15§-a szerinti mikrobiológiai laboratórium vizsgálatának eredményéről teljesítendő jelentés. Az EESZT adatkezelési részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://e-egeszsegugy.gov.hu/GDPR.

5. Járványügyi célból történő adattovábbítás: Eüak. 15. § (1) alapján a betegellátó haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha

a) az 1. számú melléklet A) pontjában szereplő fertőző betegséget észlel vagy annak gyanúja merül föl.

(2) Az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve az 1. számú melléklet B) pontjában felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító adatok nélkül csak az egészségügyi adatokat jelentheti az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az egészségügyi államigazgatási szerv közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett személyazonosító adatait.

(2a) A betegellátó továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek azon személyek egészségügyi és személyazonosító adatait, akiknél a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredmény az 1. számú melléklet A) pontja szerinti fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések fennállását, illetve kórokozóik jelenlétét valószínűsíti vagy igazolja. A betegellátó továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az 1. számú melléklet A) pontja szerinti fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések közül a miniszteri rendeletben meghatározott betegségekre vonatkozó azon vizsgálati eredményt is, amely a korábbi valószínűsítés ellenére nem igazolja az adott betegség fennállását. Az egészségügyi államigazgatási szerv a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célból, a népegészségügyi, közegészségügyi vagy járványügyi feladat ellátásához szükséges ideig és mértékben kezelheti a személyazonosító és egészségügyi adatokat, azzal, hogy azon vizsgálati eredmény esetében, amely az adott betegség fennállását a korábbi valószínűsítés ellenére nem igazolta, a vonatkozó személyazonosító adatokat haladéktalanul törölni kell.

(2b) Amennyiben a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredmény az 1. számú melléklet B) pontja szerinti betegségek, illetve kórokozóik előfordulását valószínűsíti vagy igazolja, a mikrobiológiai vizsgálatot végző betegellátó az egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon jelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek.

(2c) A betegellátó a miniszteri rendeletben meghatározott, felügyelet alá vont kórokozók kimutatása esetén az egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek.

(3a) A betegellátó népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele pontjában meghatározott célból, miniszteri rendeletben meghatározott időszakonként, formában és tartalommal sürgősségi ellátás

a) keretében a fekvőbeteg-gyógyintézetbe felvett betegekről,

b) érdekében a mentés keretében történt ellátási eseményekről, amelyek esetében nem került sor fekvőbeteg-gyógyintézet általi átvételre,

személyazonosításra alkalmatlan módon egészségügyi adatokat szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szervnek.

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 4. melléklet: A laboratóriumok által jelentendő adatok köre; 4/A melléklet: A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium által személyazonosításra alkalmatlan módon jelentendő adatok köre; 5. számú melléklet: Kórokozók, amelyek esetében az irányukban elvégzett laboratóriumi vizsgálat negatív eredménye is jelentendő a vizsgált személy személyazonosító adataival együtt. (Országos Szakmai Információs Rendszer „OSZIR” jelentés)

6. Mikrobiológiai és antibiotikum surveillance céljából: Az adattovábbítást előírja: 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről, 4/A melléklet: A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium által személyazonosításra alkalmatlan módon jelentendő adatok köre, illetve 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről alapján.

Mikrobiológiai surveillance: kórokozók előfordulása és rezisztenciájának nyomon követése, a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti, bejelentésre kötelezett kórokozók előfordulásának azonosítására irányuló célzott surveillance;

Antibiotikum rezisztencia surveillance: a kórokozók antibiotikum érzékenység/rezisztencia változásaira irányuló, célzott surveillance.

7. Fekvőbeteg ellátók infekciókontroll egységeinek (higiénikusainak) megkeresésére történő adattovábbítás a nosocomiális járványok megelőzése céljából: A 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 1. számú melléklet alapján „a fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak a szükséges mértékben betekintési joga van a kórházi beteg adatbázisba és a mikrobiológiai leletekbe, ha az külön van”. Az Adatkezelő biztosítja ezt a betekintési jogot a nosocomiális járványok megelőzése céljából.

VI.6. Adattovábbítás Adatkezelőtől elkülönült személynek egészségügyi hálózaton kívül:

1. Az Eüak. szerint a következő szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végző orvos, valamint az egészségbiztosítási szerv az érintett egészségügyi és a megkereső szerv által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadja a megkereső szervnek. A megkeresésben a 4. § (4) bekezdésének megfelelően fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat, ideértve azon adatokat is, amelyek az egészségügyi szolgáltató által felvett látlelet alapján állnak rendelkezésre. A megkereső szervek a következők lehetnek:

a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,

b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,

c) potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság,

d) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,

e) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a kiképzett tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra történő kiírása és a kiképzett tartalékosok gyors és differenciált behívása érdekében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott körben,

f) az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv.

VI.7. Adattovábbítás közreműködő / együttműködő laboratóriumok és közvetítő részére:

1. Figyelemmel arra, hogy Adatkezelő nem végez laboratóriumi vizsgálatokat ekként az Érintett hozzájárulásával az Érintettől beszerzett mintákat és személyes adatokat az alábbi partnerek részére jogosult továbbítani személyes adatokkal együttesen:

Név: Smart Hospital Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 44.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-370533

Adószám: 27987146-2-41

Adatkezeléssel összefüggő tájékoztató: https://www.koronavirusteszt.net/adatvedelmi-szabalyzat/

Név: Mikrodiag Laboratórium Kft.

Székhely: 1045 Budapest, Berlini út 47-49

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-373-843

Adószám: 28787059-2-41

Adatkezeléssel összefüggő tájékoztató: https://mikrodiag.hu/wp-content/uploads/2021/01/Mi...

Név: Neumann Diagnostics Kft.

Székhely: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15.

Cégjegyzékszám: 02-09-081306

Adószám: 25106000-2-02

Adatkezeléssel összefüggő tájékoztató: https://neumannlabs.com/22530097226/polices/112037...

2. A fent megjelölt partnerek önálló adatkezelőknek minősül, melyet Érintett a hozzájárulásával elfogad, ekként Adatkezelőt nem terheli felelősség a továbbítást követően a partnerek adatkezelése vonatkozásában.

VI.8. Számlázás céljából:

Adatkezelés célja: A laboratóriumi vizsgálatok és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére kiállított számlán feltüntetendő adatok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Számviteli jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról: Adatkezelő a fenti Szolgáltatással összefüggésben az alábbi adatokat kezelheti (opcionális adatkezelés):

 • Érintett neve;
 • Érintett címe
 • E-mail címe
 • Telefonszáma
 • Adatkezelés időtartama:
 • Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a

VI.9. Panaszkezelés céljából:

Adatkezelés célja: A bejelentett reklamáció kivizsgálása és a páciens értesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a felhasználásról: Adatkezelő a fenti Szolgáltatással összefüggésben az alábbi adatokat kezelheti (opcionális adatkezelés):

 • Érintett neve;
 • Érintett lakcíme;
 • E-mail címe
 • Telefonszáma
 • Érintett által bemutatott okiratok, dokumentumok, egyéb bizonyításra szolgáló adatok;
 • Jegyzőkönyv a panaszról, személyesen, elektronikus hírközlő eszközön, vagy telefonon tett panasz esetén a panasz egyedi azonosítója.

Adatkezelés időtartama: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (7) bekezdés

VII. Adatkezelés jogalapja:

1. A személyes adatok Adatkezelő általi felvétele és kezelése – eltérő rendelkezés hiányában - az Érintett önkéntes hozzájárulásán az Adatkezelő Honlapján keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a laboratóriumban rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével; vagy jogszabályi előírásokon alapul. A Felhasználó a hozzájárulását az adott Szolgáltatás igénybevételével, használatának kezdeményezésével, használatával adja meg, vagy a rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével a laboratóriumi vizsgálatok megrendelésekor járul hozzá.

2. Az adatkezelés – ahogyan az a fent rögzítettek alapján is látható – Adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges okból is történhet.

3. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek az elektronikus szolgáltatások igénybevétele esetén nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

5. Az Érintett szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

6. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.

VIII. Érintett adatkezeléssel összefüggő jogai

VIII.1 Érintett hozzáférési joga

1.Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül e-mailben, vagy postai úton visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai; 
 • szolgáltatás igénybevétele
 • érintett személyes adatok kategóriái:
 • azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.

3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Adatkezelő másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.Az Adatkezelő a tájékoztatást tömören, átláthatóan, közérthetően megfogalmazva, világos formában nyújtja.

VIII.2 Helyesbítéshez való jog

 • 1.Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az Adatkezelő az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.


VIII.3. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog") 

1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azokat törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő személyeket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3. Az előzőekben leírtak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.Az Adatkezelő az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.

VIII.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

2.Ha az adatkezelés az előzőekben írtak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4. Az Adatkezelő az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.

VIII.5. Az adathordozhatósághoz  való jog

1. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik személynek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok személyek közötti közvetlen továbbítását.

3. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezéseket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VIII.6. Tiltakozáshoz való jog

1. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Adatkezelő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, vagy kezelésük jogszabályon alapul.

2. Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számítottan haladéktalanul, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja azt és döntést hoz annak megalapozottsága vonatkozásában, majd a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.

3. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

IX. Érintett adatkezeléssel összefüggő jogai

1. Az Érintett az előző pontban meghatározott jogaival kapcsolatos kérelmeit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait az Adatkezelő székhelyére, illetve e-mail címére küldheti meg.

2. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő, illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. Az Érintett az Adatkezelőnél, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített elnevezés: NAIH

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: http://www.naih.hu